NEMOC COVID19 (nákaza coronavirem)

Moc  děkujeme paní Milušce Čapkové z Kamenného Újezdu a paní Ludmile Veselkové           z Holoubkova za to, že darovaly vlastnoručně ušité roušky nám i našim seniorům. Předáme je přes sestřičku z domácí péče, které tímto také děkuji.


Pokud máte energii, chuť a sílu pomáhat druhým, předávám informaci o platformě SousedskaPomoc.cz, která se nyní snaží pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují. Dobrovolníci doručují roušky, potraviny, léky, dezinfekci a další potřebné věci těm, kteří je potřebují. Více informací na:  www.sousedskapomoc.cz


Odběrové centrum v Rokycanské nemocnici:
https://koronavirus.mzcr.cz/rokycanska-nemocnice


Pro aktuální informace týkající se nákazy Coronavirem kliněte na: https://koronavirus.mzcr.cz/

POKUD JSTE SE VRÁTILI Z CIZINY:

1. Neprodleně nás kontaktujte telefonicky - t.č. 371 751 707 nebo mailem (praktik.holoubkov@gmail.com), domluvíme další postup, bude rozhodnuto o nutnosti karantény.  

2. Můžete kontaktovat i KHS (hygienickou stanici) v Rokycanech: 371 709 430 (do 15:00 hod) nebo na t.č. 724 090 060 (ve všedné dny od 15:00 hod. do 20:00 hod. a o víkendech)

3. Pokud máte příznaky onemocnění dýchacích cest (suchý kašel, horečka, dušnost), můžete rovnou volat na linku 1212.

POKUD JSTE BYLI V KONTAKTU S OSOBOU S PROKÁZANOU NEMOCÍ COVID19, kontaktujte nás i KHS Rokycany- t.č. 371 709 430 do 15:00 hod, nebo 724 090 060 (15:00 do 20:00 hod. v běžné dny + o víkendech), bude nařízená karanténa.POZOR, ZMĚNA !!!

Vzhledem k riziku nákazy COVID-19 a nedostatečnému zásobení osobními ochrannými pomůckami - na doporučení Sdružení praktických lékařů ČR platí od 16.3.2020 do odvolání:

ZKRÁCENÁ ORDINAČNÍ DOBA:

PO, ÚT, ČTV, PÁ: 7:00- 12:00 hod., STŘEDA: 13:00-17:00 hod.

INFORMACE PRO PACIENTY:

1. RECEPTY na chronicky užívané léky budeme posílat ve formě E-RECEPTŮ na mobily či maily (domluva telefonicky či mailem)

2. ČEKÁRNA BUDE UZAVŘENA - volejte na t.č. 371 751 707, další postup po konzultaci

3. ePN (včetně karantény) -vystavíme po telefonické či mailové konzultaci

4. RUŠÍ SE: PREVENCE, OČKOVÁNÍ, PROHLÍDKY PRO OSSZ ("sociálka"), PROHLÍDKY ŘIDIČŮ, POTRAVINÁŘSKÝ A ZBROJNÍ PRŮKAZ, VÝPISY Z DOKUMENTACE, ODBĚRY KRVE (kromě kontrol Quicka-INR), PROHLÍDKY PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/usneseni-vlady-ceske-republiky-ze-dne-15-brezna-2020-c-214-o-prijeti-krizoveho-opatreni-22938.html


ZAMĚSTNAVATEL VÁS NESMÍ NUTIT, ABYSTE ŽÁDALI O NESCHOPENKU U PRAKTIKA:
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/lide-chteji-nemocenskou-i-kdyz-jsou-zdravi-firmy-se-tak-snaz/r~d47b4564678a11ea9c800cc47ab5f122/

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/


KAM SE SMÍ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU?
1. Z PRÁCE A DO PRÁCE

2. NA NÁKUP

3. K LÉKAŘI (po předchozí domluvě s ním - mailem či telefonicky)

4. K VETERINÁŘI

5. NA NÁVŠTĚVU ZA BLÍZKÝMI

6. NA POŠTU, DO BANKY, NA ÚŘAD

7. DO PŘÍRODY

8. NA BENZINKUMIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ ČR ze dne 7.3.2020

     Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
     Všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

     Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

Shora uvedené povinností se nevztahují na:

- řidiče nákladní dopravy, kteří přes území Italské republiky tranzitují, nebo provádějí na území Italské republiky přepravu, nakládku a vykládku zboží, 

- řidiče a posádky dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů na území Italské republiky, přes území Italské republiky nebo z území Italské republiky, 

- piloty dopravních letadel, kteří neopustí palubu letadla s výjimkou provedení předletové nebo meziletové přípravy, při tranzitních nebo zpátečních letech.

     Uvedeným osobám, na které se shora uvedené povinnosti nevztahují, se nařizuje, aby v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemajíli registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství.Řidičům nákladní dopravy, kteří přes území Italské republiky tranzitují, nebo provádějí na území Italské republiky přepravu, nakládku a vykládku zboží, se nařizuje, aby při nakládce a vykládce používali respirátory třídy FFP2 nebo FFP3, maximálně omezili přímý kontakt s místním personálem v Italské republice a měli vozidlo vybaveno ochrannými gumovými rukavicemi k použití dle potřeby a antibakteriálním gelem k pravidelné očistě rukou.

     Řidičům a posádkám dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů na území Italské republiky, přes území Italské republiky nebo z území Italské republiky, se nařizuje, aby tyto transporty pacientů prováděli jen s vozy, ve kterých je oddělený prostor pro pacienta, aby při transportu používali osobní ochranné pomůcky (respirátor, ochranné brýle, rukavice) a používali antibakteriální gely k pravidelné očistě rukou.

     Mimořádné opatření ze dne 6. března 2020, č.j. MZDR 5503/2020-10/PRO, se ruší.II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti okamžikem jeho vydání.

Odůvodnění: Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

     Vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Italské republiky (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Italské republiky, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19 z Italské republiky.

     Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem k očekávanému návratu až několika desítek tisíc osob z Italské republiky, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA ministr zdravotnictví


POKUD JSTE V KARANTÉNĚ:

1.   Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů  minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.

2. Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi minim. 70% alkoholu.

3. Pokud se objeví příznaky, jako zvýšená teplota, kašel, dušnost, kontaktujte linku 112 event. Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň (IK) - t.č. 377 402 264, -657

4. Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na IK- FN Plzeň Bory, pavilon  2, nejezděte hromadnou dopravou, použijte vlastní vozidlo. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem IK. Zvoňte na zvonek CORONAVIRUS.